"Sava? s?ras?nda insanl?k ve cesaret gerektiren eylemlerde bulunan K?br?sl? Türkler'le K?br?sl? Rumlar'? onurland?r?yoruz"

?ki toplum için de her sene Temmuz ay?nda toplumlar aras? ?iddetin sebep oldu?u ?iddet ve sava??n yol açt??? ölüm ve kay?plar?n ac?s? artar. Yüzlerce ki?i, kad?n, çocuk ve ya?l?, sadece Rum veya Türk olduklar? için hayatlar?n? kaybetmi?tir. Onlar ülkemizde karar verme hakk?na sahip olan iktidar?n ve büyük güçlerin ç?karlar? u?runa kullan?lan milliyetçilik taraf?ndan kurban edildi.

Ony?llard?r iki taraf?n da milliyetçileri i?ledikleri suçlar? gizlemek için di?er taraf? suçlad?. ?ki taraf da di?er toplumdan olan “dü?man”?n i?ledi?i suçlar? sürekli dile getirerek “kan nehri ile s?n?rlar? ayr?lm?? olan” K?br?sl? Rum ve K?br?sl? Türkler’in asla bir arada bar?? içerisinde ya?ayamayacaklar?n? öne sürdü.

Son birkaç y?ld?r ortaya ç?kan toplu mezarlar ve buralarda gömülü bulunan insanlardan geride kalanlar, toplumlararas? çat??man?n, sava??n ve etnik temizlik hareketlerinin 50 y?ll?k kirli tarihini gözler önüne seriyor. Özellikle 1950’ler ve 1960’larda süregiden toplumlararas? çat??ma ortam? ve nihayetinde patlak veren 1974 sava?? süresinde ya?and??? s?kl?kla anlat?lan trajik olaylar?n yan? s?ra, anlat?lmayan bir çok hikaye var. Bu hikayeler milliyetçili?e ve nefrete kar?? cesaretin ve insanl???n mücadelesinin hikayeleridir.

Her iki toplumdan s?radan insanlar gösterdikleri cesaret ve fedakarl?kla, kendi hayatlar?n? riske atarak “dü?man” toplumdan olan arkada?lar?n? “kendi toplumlar?”n?n milliyetçilerinden korudular. Bu kahramanlar, çiftçi, çoban, muhtar, rahip veya politikac? gibi insanlard?. Sava? ko?ullar? alt?nda insanl?klar?n? korumay? ba?ard?lar ve arkada?lar?n?, çiftçileri, birlikte çal??t?klar? ki?ileri ya da hiç tan?mad?klar? insanlar? ölümden, katliamdan ya da tecavüze u?ramaktan korudular.

?imdi tam da milliyetçilerin anlatt?klar? dü?manl?k ve nefret hikayelerine kar??l?k, bu cesaret ve insanl?k hikaylerini gün ?????na ç?karman?n zaman?d?r. K?br?s’?n yeniden birle?mesi ve insanlar?n bar?? içerisinde bir arada ya?ayabilmesi için sadece iki taraf?n birbirine kar?? i?lemi? olduklar? suçlar? anlatan hikayelerin de?il, ayn? zamanda onurlu insanlar?n yapm?? olduklar? eylemlerin de bilinmesi gerekir.

Bu ihtiyaca kar??l?k vermek amac?yla “Sava?a Hay?r Koalisyonu-K?br?s”, ba?ka sivil toplum örgütleri ve aktivistlerlerin de kat?l?m?yla bu insanlar? anmak ve onurland?rmak için iki-toplumlu bir anma gecesi düzenliyor. Bu anma gecesi, yüksek ahlaka, cesarete ve insanl??a sahip olan, insanlar?n hayatlar?n? kurtar?rken asl?nda insanl?k de?erlerini ve onurunu kurtaran bu isimsiz kahramanlara büyük bir “efharisto” ya da “te?ekkürler” demek için bir ba?lang?ç olacakt?r.

Adan?n bar??ç?l ve demokratik birli?inden yana olan, uzla?madan yana olan herkesi bu etkinli?e davet ediyoruz. Arkada?lar?n?z? ve kat?lmak isteyen herkesi davet edebilirsiniz.

Çar?amba 22 Temmuz, Lefko?a Belediyesi Sergi Salonu ( Lokmac? Barikat?’n? güneye do?ru geçer geçmez Uzunyol’da - Ledra Soka?? – 61 numaral? salonda) Saat 19:30 - 22:00

Te?ekkür plaketlerinin verilmesi ve k?sa müzik dinletisi

“Sava?a Hay?r Koalisyonu–K?br?s”?n etkinli?ine destek veren örgütlerin listesi:

“S?n?r? A?an Eller Kad?n Örgütü”, ??çi Demokrasisi, Baraka Kültür Merkezi, Yeni K?br?s Partisi (YKP), K?br?s Ye?iller Partisi, APANEMI, “K?br?s’?n Yeniden Birle?tirilmesi Hareketi, Yeni K?br?s Derne?i, “Kay?p Ki?iler ile Katliamlar ve Sava? Kurbanlar?n?n Akrabalar? ?ki Toplumlu ?nsiyatifi”, “Tüm K?br?s mülteci ve ma?durlar hareketi”, "Lokmac? ve Öteki Geçi? Noktalar?n?n Aç?lmas? ?çin Yurtta?lar Komitesi", Simfilyosi/Uzla?ma, Kibris Türk Ö?retmenler Sendikas? (KTÖS), “Birle?ik K?br?s” K?br?sl?-Rum ve K?br?sl?-Türk Ö?retmenler Platformu, CTP- Londra Dayan??ma Derne?i, Tarihsel Diyalog Ve Ara?t?rma Derne?i, K?br?s ?çin K?br?sl?lar (C4C) Derne?i – Londra, ACCESS-Arts Sanat Grubu, Kibris Turk Demokrasi Dernegi.

Bilgi için: Sevgül Uluda? / 00905428538436, Phaedon Vassiliades 99625620, Christos Stavrou 99439185